Çerez Örnek

EÜTF Mezun Komisyonu

 

Başkan   
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D.
 
Üyeler                   
Prof. Dr. Ş. Rüçhan SERTÖZ - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Sevnaz ŞAHİN - İç Hastalıkları A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Erhan PARILTAY - Tıbbi Genetik A.D. 
Meral BUCAKLIOĞLU - Öğrenci İşleri
Yasemin ÖKSÜZ - Özel Kalem
Deniz Fırat ÖZTÜRK - Mezun 
 

URL:
http://mezun.med.ege.edu.tr/

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MEZUN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, Mezun Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, akademik birimler ile uygulama, araştırma faaliyetleri yürütülen birimlerden gelen ve Mezun Komisyonu’nda mevzuat ve akademik uygulamalar açısından görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı eğitimöğretim, uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütülen akademik birimler ile idari birimleri kapsar.

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun 14/b-2 ve 14/b-8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Fakülte: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini,

b) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Başkan: Mezun Komisyonu Başkanını,

d) Mezun: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Programı Mezunu

e) Alt Komisyonlar: Mezun Komisyonu tarafından oluşturulan komisyonları ifade eder

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonun Oluşumu

MADDE 5- (1) Komisyon, Dekan tarafından Fakülte öğretim elemanları ve idari personeller arasından görevlendirilen bir başkan olmak üzere en az dört (4) üyeden oluşur. Komisyonun raportörlüğü ve sekretaryasını Öğrenci İşleri şefi yürütür.

(2) Üyelerin görev süreleri üç (3) yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Altı aydan fazla yurt dışı görevlendirmesi olanlar ile bir yılda toplam üç defa mazeretsiz komisyon toplantılarına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Dekan, gerekli gördüğünde komisyon üyelerini değiştirebilir ve çeşitli nedenlerle boşalan komisyon üyeliklerine bir (1) ay içerisinde yeni üye görevlendirebilir.

 

Komisyonun Görevleri

MADDE 6 (1) Mezun komisyonu: fakülte ile mezunları arasındaki ilişkilerin sürekliliğini sağlayarak, mezunların kültürel, sportif, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra, tıp ve sağlık gündemini belirleyen, bilimsel ve mesleki alanlardaki güncel konulardan haberdar olmalarını ve bilimsel yaşamlarına katkıda bulunacak faaliyetler yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalar sayesinde mezunlarımızı bir araya getirmek, üniversitemiz ve fakültemizde gerçekleşen her türlü faaliyetten mezunlarımızın haberdar olmasını sağlamak, kişisel gelişimlerine ve üniversiteden sonraki yaşamlarına katkıda bulunmak ve “Ege Tıbbiyeli” kültürünün gelişerek devam etmesini sağlamak.

(2) Mezunların üniversiteyle olan ilişkilerini güçlendirmek,

(3) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile mezunlar arasında amaca yönelik bağlılık ve dayanışmayı öngören ilişkileri kurmak ve geliştirmek

(4) Mezunlar arasında sosyal, kültürel ve meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapmak, mezun vakıfları ve dernekleri ile işbirliğini geliştirmek, Üniversiteye, öğrencilere ve mezunlara katkı sağlayacak ortak çalışmalar yapmak

(5) Mezunların kendi aralarındaki iletişimini artırmak ve geliştirmek,

(6) Mezunların birikimlerini ülkenin ve üniversitenin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak ve projeler geliştirmek,

(7) Mezunlarının yaşam kalitelerini yükseltecek artı bir değer katmak

(8) Mezunların sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve mesleki alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak

(9) Fakültemizin özel ve diğer belirli günlerinde, anma ve kutlama programlarına iştirak etmek ve destek vermek.

(10) Mezunların bilgi ve mesleki becerilerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla kurs, konferans, panel, sempozyum, kongre gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek, mesleki araştırma yapmak ve bunların sonuçlarını yayımlamak.

(11) Ege Tıp kültürünün gelişerek devam etmesini sağlamak.

(12) -Mezun veri tabanı ve iletişim ortamları oluşturulması

(13) Ege Üniversitesi’ne bağlı diğer mezun ve kariyer birimleriyle koordinasyon sağlanması

 

Komisyonun Çalışma Usulleri ve Esasları

MADDE 7- Komisyonun çalışma esasları aşağıdaki gibidir.

(1) Komisyon, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir alt komisyonudur. danışma organı olarak görev yapar.

(2) Komisyon, gerek gördüğü durumlarda bünyesinde alt komisyonlar oluşturarak çalışma yapar. Alt komisyon, komisyon başkanının teklifi üzerine Dekan tarafından görevlendirilir.

(3) Komisyon, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekli görürse ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini dinler.

(4) Komisyon, Başkan’ın çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

 

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı yürütür.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ