EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Misyon, Vizyon ve Değerler

MİSYONUMUZ
Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek ve bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek.
 
 
VİZYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.
 
 
DEĞERLERİMİZ 
Bilimsellik
Evrensellik
Toplumsal yararlılık
Çağdaşlık
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Katılımcılık
Güvenilirlik
 
 
 
AMAÇLAR
 
1. Evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak
2. Üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek
3. Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sürekli öğrenen ve üreten sağlık çalışanları yetiştirmek
4. Toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak
5. Halkın gereksinimleri temelinde, ulusal / uluslararası standartlarda verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak
6. Öğrenciler, eğiticiler, çalışanlar gibi paydaşların katılımı ile iletişime açık bir yönetim sağlamak
 
 
 
EĞİTİM HEDEFLERİ
 
“Hekim” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
1. Birey ve toplum odaklı sağlık hizmetleri sunumu için gereken temel, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinip kullanabilir.
2. Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını yerine getirir ve bu uygulamaları kayıt altına alabilir.
3. Eğitimi sırasında edindiği bilgi, tutum ve becerileri geliştirme yollarını bilir ve hekimlik yaşamı boyunca sürdürerek kullanabilir.
4. Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda diğer sağlık çalışanlarından uygun şekilde yardım isteyip kullanabilir.
5. Hekimlik görevini; iyi hekimlik uygulamaları ve etik ilkeler bağlamında hiçbir ayrım gözetmeden yapar. Mesleksel sorumluluklarını, insani değerleri ön planda tutarak hasta ve çalışan güvenliğini ve mahremiyetini gözeterek gerçekleştirebilir.
6. Hekimlik görevinin gerektirdiği güncel bilgi ve sağlık teknolojilerini kullanabilir.
7. Birinci basamak sağlık hizmeti sunarken karşısına çıkan idari ve hukuki durumları yönetebilir.
8. Hekimlik uygulamaları sırasında akılcı tetkik isteme ve ilaç kullanımının öneminin farkındadır. Hastalarının tanı ve tedavisini buna göre planlayabilir.
 
“Sağlık Savunucusu” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
9. Bireylerin ve toplumun sağlık düzeyini, bunu etkileyen faktörleri ve sağlık ihtiyaçlarını uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayıp izleyebilir, geliştirilmesi için gereken uygulamaları yapabilir.                                            
10. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili eğitim ve danışmanlık süreçlerini planlayabilir ve yürütebilir.                                       
11. Sağlığı etkileyen tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları gelişim süreçleri içinde ayırt edebilir. Bu uygulamaların toplum sağlığına olası etkilerini değerlendirerek bilimsel zeminde savunabilir.                                 
12. Sağlık hizmetine ulaşmada fırsat eşitliği sağlanması ve hizmete erişimin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gibi temel etik ilkeleri savunur.                                       
13. Hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını destekleyen öneriler geliştirebilir.
 
“Bilim İnsanı” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
14. Bilgileri ve bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilir, bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimleyerek kendisini geliştirebilir.                                     
15. Bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni bilgilerin oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir.        
               
 “İletişimci” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
16. Mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde öncelikle Türkçeyi ve literatürde en fazla kullanılan en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde kullanabilir.    
17. Hasta, hasta yakınları,  meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini oluşturabilir.
18. Hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri, etik ilkeler çerçevesinde, hastalar ve hasta yakınları, hekimler, diğer sağlık çalışanları ve kayıtlardan, doğru şekilde toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir.                  
 
 “Ekip Üyesi” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
19. İçinde yer aldığı ekiplerde, mesleksel sorumluluk ve görevlerini kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek, uyum içinde, ekibin başarısını ön planda tutarak, eksiksiz olarak yerine getirebilir.
20. Bilgi, beceri ve deneyimlerini meslektaşları, hekim adayları ve diğer sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak düzeyde, etkili bir şekilde paylaşabilir, gerektiğinde danışmanlık yapabilir.
 
 “Lider ve Yönetici” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
21. Kendi öğrenme, çalışma süreçleri ve kariyeri dahil kişisel gelişimini etkin bir şekilde yönetebilir.
22. Sorumluluk alanı çerçevesinde, görev yaptığı sağlık birimini, sağlık hizmet sunumuna ayrılan kaynakları, insan gücünü ve ilişkileri toplum yararına en uygun şekilde yönetir ve kullanabilir.
23. Sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin, etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm çalışmalara katılarak destekleyebilir.