canlı destek

Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu

 

Başkan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN
 
Üyeler
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ
Prof. Dr. Eser YILDIRIM SÖZMEN
Prof. Dr. Deniz NART
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
Prof. Dr. Ayşe Hilal BATI
Prof. Dr. Ferhan SAĞIN
Prof. Dr. İlkin ÇANKAYALI
Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN
Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ
Doç. Dr. Ülküm Zafer DÖKÜMCÜ
Doç. Dr. İpek KAPLAN BULUT
Dr. Öğr. Üyesi Erhan PARILTAY
 
 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SÜREKLİ MESLEKSEL GELİŞİM KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI

 

Tanım ve Amaç MADDE 1-

(1) Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim, araştırma

ve sağlık hizmetinin sunumunda görev alan tüm çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda mesleksel yeterliklerini güncel tutabilmeleri ve geliştirmeleri için çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu çalışma esaslarının amacı Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonunun kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

 

Kapsam MADDE 2-

(1) Komisyonun amacı doğrultusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülecek sürekli

mesleksel gelişim etkinlikleri Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu tarafından ya da koordinasyonunda düzenlenir. Komisyon, bu etkinliklerinde Dekan ve Fakülte Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

Komisyonun Kuruluşu ve İşleyişi

MADDE 3-

  1. Komisyon; Dekan, Dekan Yardımcıları, Eğitim Koordinatörü, Temel-Dahili-Cerrahi Bilim Bölüm Temsilcileri, Tıp Eğitimi Anabilim Dalını temsilen öğretim üyeleri, Program Değerlendirme Komisyonu, Uzmanlık Eğitimi Komisyonu ve e-Öğrenme Komisyonu gibi komisyonların temsilcileri, uzmanların temsilcisi, Kurumsal İletişim Müdürlüğü temsilcisi, Hastane Kalite Koordinatörlüğü temsilcisi ve gönüllü başvurusu Dekanlık tarafından kabul edilmiş öğretim elemanlarından oluşur. Komisyon üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir. Komisyon başkanlığını Dekan, Dekanın yokluğunda ilgili Dekan Yardımcısı yapar. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi dolmadan boşalan üyeliklerin yerine Dekan tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye atanır. Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir. Komisyon yılda en az dört kez toplanır. Komisyonun sekreteryası ve iletişim çalışmaları Dekanlık tarafından yürütülür.
  2. Komisyon düzenlenecek sürekli mesleksel gelişim etkinliklerine ilişkin alt çalışma grupları oluşturur ve etkinlikler, alt çalışma gruplarına davetli olan öğretim elemanlarıyla birlikte yürütülür.

 

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 4

  1. Dekanlık tarafından yürütülecek sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri ile ilgili plan ve

programlar oluşturmak; takvim, duyuru, kayıt ve katılım süreçlerini organize etmek,

  1. Kurum içi sürekli mesleksel gelişim programlarını tasarlamak; uygulanacak programlarla ilgili ilke ve esasları oluşturmak; programların içerik, kalite ve bilimsel bütünlüğünün sağlanması için çalışmalar yapmak, programların uygulanmasını sağlamak ve değerlendirmesini yaparak sonuçlarını paylaşmak,
  2. Anabilim/bilim dallarının düzenlemeyi planladığı sürekli mesleksel gelişim aktivitelerini

teşvik etmek ve desteklemek,

  1. Sürekli mesleksel gelişime yönelik eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak

 

  1. Planlanacak    etkinliklerde,    oluşturulacak     alt    çalışma     grupları    aracılığıyla     diğer komisyonlarla işbirliği yapmak
  2. Kurum içinde yürütülen ve başka kuruluşlarla birlikte düzenlenen diğer etkinliklerin kolaylaştırılması ve kayıt altına alınması

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ