canlı destek

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Kuruluş: Barakalar, başkan Prof. Dr. Kemal Akgüder (1957-1958) 
Prof. Dr. Muhittin Erel tarafından anabilim dalı başkanlığının vekaleten yürütülmesi: (kadrolu bir uzman ve dört veteriner asistan)Doç. Dr. Yavuz Aksu’nun atanması: 24.04.1959

1. Akademik gelişme: Tıp Fakültesi mezunlarının patolojiye özendirilmesi, fakültenin ilk mezunlarından başlayarak yerleşik bir kadronun oluşturulması (1979’da 10 öğretim üyesi).
2. Laboratuvar altyapısının geliştirilmesi: Histokimya, immunfluoresan, elektron mikroskopik kesit hazırlama
3. Materyal sağlanması: İzmir ve çevresinde klinik-patoloji işbirliğinin yerleştirilmesi, biyopsi sayısının artırılması için İzmir’deki hastanelerden biyopsilerin patoloji personelince toplanıp, raporların dağıtılması. Çevre illerin hastaneleri ziyaret edilerek işbirliği ortamı yaratılması: uzun yıllar Eğridir Kemik hastalıkları hastanesi, Burdur, İsparta ve diğer illerden posta ile gelen materyalin değerlendirilip raporlanması.
Üniversite ve devlet hastanelerinde otopsilerin yapılması ve kliniko-patolojik toplantıların yürütülmesi
4. Araştırma alt yapısının geliştirilmesi: doku kültürü, deney hayvanları laboratuvarlarının kurulması
5. Kampüste temel bilimler için yapılan yeni binaya taşınma: 1977
6. Organ sistemleri temelinde görev bölümü: Bilinen sitopatoloji, nöropatoloji, jinekopatoloji ve dermatopatolojiye ek olarak tüm diğer organ sistemleri bazında ayrımlaşma ilk kez anabilim dalımızda başlatılmış, deneyimli öğretim üyeleri yetişmiştir.

Ekim 1981, Prof. Dr. Yavuz Aksu’nun 1402 nolu sıkıyönetim yasasına dayanılarak görevden alınması Prof. Dr. Yıldız Erhan’ın anabilim dalı başkanlığına atanması
1. Hastaneye taşınılması (1985), yeni patoloji laboratuvarı inşaatı, teknik olanakların geliştirilmesi
2. İmmunhistoşiminin devreye girmesi: daha ayrıntılı bir değerlendirme ile prognostik faktörlerin belirlenmesi ve tedaviye yön verilmesi
3. Jinekopatoloji ve sitopatoloji alanında üst ihtisas yetkisinin elde edilmesi
4. Klinikopatolojik toplantılar: Her seksiyon için patolog, cerrah, radyolog, radyoterapist ve medikal onkologlar birlikteliğinde haftalık toplantılar.

1961-2009 tarihleri arasında 75 patoloji uzmanı yetişmiş, iki patoloji, 7 sitopatoloji doktorası verilmiştir. Ayrıca dört sitoloji, bir jinekopatoloji yan dal uzmanı yetişmiştir.Biyopsi sayısı artan bir çizgi izlemiştir (1960’da 2750, 2008’de 43 648)Uluslararası dergilerdeki yayın sayısı: 373’dür. 2004 yılında Prof. Dr. Yıldız Erhan’ın emekliliğinden sonra Prof. Dr. Müge Tunçyürek ve halen Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu’nun başkanlığında güncel gelişmeler izlenerek eğitim, araştırma ve hizmet sürdürülmektedir.

Ege Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Hastane binasında zemin katta, çocuk cerrahisi bloğuna giderken sol yanda yer almaktadır. Bölümde biopsi materyallerinin rutin olarak değerlendirildiği makroskopik değerlendirme salonu, doku takip, kesim ve boyama işlemlerini yapıldığı rutin laboratuvarı ve ışık mikroskobik değerlendirme salonları yer almaktadır. Ayrıca histokimyasal, immunhistokimyasal ve immunflöresan boyama laboratuarları ile sitolojik materyallerin değerlendirildiği laboratuvar ve ameliyat sırasında acil değerlendirme için frozen inceleme laboratuvarı da bölümde yer almaktadır. 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Anabilim Dalımızda aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

• Rutin ve özel histopatolojik incelemeler (doku biyopsileri, doku ve organlara ait ameliyat meteryalleri).
• Sitopatolojik inceleme (vücut sıvıları, serviko-vaginal yayma, iğne aspirasyonları).
• İntraoperatif konsültasyon
• Otopsi

Patoloji hastalık (pathos) teriminden türetilmiştir, hastalıklara yol açan nedenler, bunların doku ve organları etkileme şekilleri ve hastalıklı dokuların özelliklerini inceler.
Direkt olarak hasta ile karşı karşıya kalmazken, hastalara ait materyallerin değerlendirilmesi ile onların tanı ve tedavilerine doğrudan katkıda bulunur.
Patoloji anabilim dalının görevi hastalardan hücre/doku örneklerinin alınması yada organ çıkarılmasıyla başlar. Alınan örnekler önce dış görünümleri (makroskobi) ile değerlendirilir, mikroskop altında incelenmesi gerekli kısımlar belirli protokollere göre örneklenir. Doku özelliklerine göre 1-10 gün arasında süren laboratuvar işlemleri ardından dokular mikroskop altında incelenir ve hastalıkların tanısı ile özellikleri belirlenir. Bu aşamada patolog hastanın ayrıntılı klinik ve laboratuvar bulgularına ihtiyaç duyabilir, dokular üzerinde özel incelemelere başvurabilir.
Patolog, değerlendirmelerinin ardından yaptığı incelemeleri ortaya koyan bir rapor düzenler. Bu rapor kesin tek bir tanıdan oluşabileceği gibi, klinik doktoru ile birlikte yapılması gereken ayırıcı tanıları ve önerileri içerebilir. Başta tümörlerin tanısı olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısı için patolog değerlendirmesi gerekli ve zorunludur. Hastanemiz patologları özel ilgi alanları altında çalışmakta, konsültasyon ve danışma mekanizması içinde yer almaktadır.

Patolog; Patoloji Uzmanına denir. Hastaya ait biyopsi veya ameliyat materyalini değerlendiren uzman doktordur. Tıp fakültesini bitiren doktorlar Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınavı ardından bu uzmanlık alanı ve kurumunu şeçer. Kurumlar arası değişmekle birlikte en az 4 yıllık eğitim ardından uzman olunur.
Patolog hastalıklı olduğu düşünülen doku ve organlardan çeşitli biçimlerde alınan örnekleri inceler ve tanı koymaya çalışır. Patolojik değerlendirme iki aşamada gerçekleştirilir. 1. aşama makroskobik inceleme, yani materyallerin deneyimli gözle analizidir. Bu inceleme sonucunda hastalıklı görünen sıvı ve dokulardan örnekleme yapılır. 2. aşama mikroskobik inceleme, yeni alınan örneklerin mikroskop altında analizidir. Bu değerlendirmeler sırasında kanser öncelikli olmak üzere, çeşitli hastalıkların ayırıcı tanısı için gereken bazı yardımcı yöntemler (histokimya, immünohistokimya, moleküler genetik incelemeler) uygulanır. İncelemeler sonucunda hastanın sonraki tedavisinin doğru olarak yönlendirilmesini sağlayacak kesin tanı ve hastaya özgü özellikleri tanımlayan, yorumları içeren bir patoloji raporu verilir.

Bir doku örneğinin incelenmesi ve biyopsi raporu düzenlenmesine kadar geçen süre değişkendir. Bu süreyi örneğin niteliği, hastalığın niteliği ve laboratuarın niteliği belirler. Üniversite hastanelerinin patoloji raporlama süresi uzmanlık öğrencisi eğitimi nedeniyle uzayabilir, ancak bu durum hastanın tedavisini etkilemez.
Tümör yada kanser tek bir hastalık değildir, her organ ve dokunun farklı özelliklere sahip bir çok kanseri bulunur. Bu kanserlerin türü kadar doku yada vücüt içinde yayılımı hastanın hayatı ve fonksiyonları açısından önem taşımaktadır. Patolojik değerlendirmede çoğu kez tümörlü hastaların dokuları incelenir. Tümörlerin iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) özellikleri detaylı olarak değerlendirilir ve tedaviye yönelik ipuçları belirlenir. Çoğu hastada patolog bulgularını hastanın tanı ve tedavisinde rol alacak diğer hekimlerle ortak toplantılarda tartışır, hastanın tedavisini yönlendirir.
Patologlar tümörler kadar dokulardaki farklı birçok farklı hastalığa da tanı koyar, hastaların tedavisini yönlendirir. Bunun dışında tıp fakültesinde öğrenci eğitimine, diğer birimlerin deneysel araştırmalarına katılır. 

 

Randevu

Anabilim Dalı Sekreterlik: (0 232) 390 37 09 dan 102

 

 

Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Taner AKALIN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ali VERAL
Prof. Dr. Başak DOĞANAVŞARGİL YAKUT
Prof. Dr. Deniz NART
Prof. Dr. Funda YILMAZ BARBET
Prof. Dr. Mine HEKİMGİL
Prof. Dr. Necmettin ÖZDEMİR
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU
Prof. Dr. Sait ŞEN
Prof. Dr. Yeşim ERTAN
Doç. Dr. Banu SARSIK KUMBARACI
Doç. Dr. Banu YAMAN
Doç. Dr. Murat SEZAK
Doç. Dr. Nazan ÖZSAN
Dr. Öğr. Üyesi Derya DEMİR
Uzm. Dr. Gürdeniz SERİN
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 388 37 09
  
Sonuç sorma: 
+ 90 (232) 390 37 06
  
Faks: 
+ 90 (232) 373 61 43
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
URL: 
 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ