canlı destek

Eğitim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim İlkeleri
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Temel Amacı
Bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, meslek yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.
 
Misyon: Bilim dünyasına katkıda bulunmak için:
Evrensel ölçekte bilgi üretmek
Bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vermek
Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek
 
Vizyon: Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak
 
Değerler: Bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcılık, güvenilirlik
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Hedefleri
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Tıp Doktoru'ndan beklenen altı temel rol üzerinden 23 genel yetkinlik başlığı tanımlanmıştır.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen Altı Temel Rol
1- Hekim
2- Sağlık savunucusu
3- Bilim insanı
4- İletişimci
5- Ekip üyesi
6- Lider ve yönetici
 
 
EĞİTİM HEDEFLERİ
 
“Hekim” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
1. Birey ve toplum odaklı sağlık hizmetleri sunumu için gereken temel, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinip kullanabilir.
2. Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını yerine getirir ve bu uygulamaları kayıt altına alabilir.
3. Eğitimi sırasında edindiği bilgi, tutum ve becerileri geliştirme yollarını bilir ve hekimlik yaşamı boyunca sürdürerek kullanabilir.
4. Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda diğer sağlık çalışanlarından uygun şekilde yardım isteyip kullanabilir.
5. Hekimlik görevini; iyi hekimlik uygulamaları ve etik ilkeler bağlamında hiçbir ayrım gözetmeden yapar. Mesleksel sorumluluklarını, insani değerleri ön planda tutarak hasta ve çalışan güvenliğini ve mahremiyetini gözeterek gerçekleştirebilir.
6. Hekimlik görevinin gerektirdiği güncel bilgi ve sağlık teknolojilerini kullanabilir.
7. Birinci basamak sağlık hizmeti sunarken karşısına çıkan idari ve hukuki durumları yönetebilir.
8. Hekimlik uygulamaları sırasında akılcı tetkik isteme ve ilaç kullanımının öneminin farkındadır. Hastalarının tanı ve tedavisini buna göre planlayabilir.
 
“Sağlık Savunucusu” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
9. Bireylerin ve toplumun sağlık düzeyini, bunu etkileyen faktörleri ve sağlık ihtiyaçlarını uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayıp izleyebilir, geliştirilmesi için gereken uygulamaları yapabilir.                                            
10. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili eğitim ve danışmanlık süreçlerini planlayabilir ve yürütebilir.                                       
11. Sağlığı etkileyen tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları gelişim süreçleri içinde ayırt edebilir. Bu uygulamaların toplum sağlığına olası etkilerini değerlendirerek bilimsel zeminde savunabilir.                                 
12. Sağlık hizmetine ulaşmada fırsat eşitliği sağlanması ve hizmete erişimin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gibi temel etik ilkeleri savunur.                                       
13. Hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını destekleyen öneriler geliştirebilir.
 
“Bilim İnsanı” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
14. Bilgileri ve bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilir, bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimleyerek kendisini geliştirebilir.                                     
15. Bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni bilgilerin oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir.        
               
 “İletişimci” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
16. Mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde öncelikle Türkçeyi ve literatürde en fazla kullanılan en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde kullanabilir.    
17. Hasta, hasta yakınları,  meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini oluşturabilir.
18. Hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri, etik ilkeler çerçevesinde, hastalar ve hasta yakınları, hekimler, diğer sağlık çalışanları ve kayıtlardan, doğru şekilde toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir.                  
 
 “Ekip Üyesi” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
19. İçinde yer aldığı ekiplerde, mesleksel sorumluluk ve görevlerini kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek, uyum içinde, ekibin başarısını ön planda tutarak, eksiksiz olarak yerine getirebilir.
20. Bilgi, beceri ve deneyimlerini meslektaşları, hekim adayları ve diğer sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak düzeyde, etkili bir şekilde paylaşabilir, gerektiğinde danışmanlık yapabilir.
 
 “Lider ve Yönetici” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu;
21. Kendi öğrenme, çalışma süreçleri ve kariyeri dahil kişisel gelişimini etkin bir şekilde yönetebilir.
22. Sorumluluk alanı çerçevesinde, görev yaptığı sağlık birimini, sağlık hizmet sunumuna ayrılan kaynakları, insan gücünü ve ilişkileri toplum yararına en uygun şekilde yönetir ve kullanabilir.
23. Sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin, etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm çalışmalara katılarak destekleyebilir.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı
Fakültemizde, toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik ve organ sistemlerine dayalı, spiral anlayışla düzenlenmiş çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanıldığı eğitim programı modeli kullanılmaktadır.
Spiral eğitim modelinde evrelerin (I – VI) yerleşimi
 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dikey Entegrasyon Modeli

Dikey – yatay entegrasyon modelinde; evreler yükseldikçe, temel bilimlerin oranı azalacak şekilde klinik bilimler artmaktadır. Yatay entegrasyonu sağlamak üzere; evreler ve bloklar arasında ilişkilendirme yapılmaktadır.

 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Programının Özellikleri
1- Mezuniyet hedeflerine ulaşabilmeyi amaçlayarak planlanmış program
2- Öncelikli sağlık sorunları ve başvuru nedenleri temelinde belirlenmiş Topluma Yönelik Müfredat
3- Temel bilimler ve klinik bilimlerin yatay ve dikey entegrasyonu
4- Altı yıl boyunca devam eden Dikey Koridorlar
Toplum sağlığı ve alan
Mesleksel beceriler ve uygulamalı eğitimler
5- Mesleksel yabancı dil eğitim programı
6- Özel çalışma modülleri
7- Araştırma Eğitimi Programı (AEP)
8- Simüle hasta ile eğitim
9- Klinik öncesi dönemde hastayla erken karşılaşma
10- Ölçme değerlendirme (sınama) yöntemlerinde çeşitlilik ve süreklilik
11- Gelişim sınavı
12- Çok yönlü, sistematik ve sürekli program değerlendirme sistemi
13- Akademik ve sosyal danışmanlık sistemleri
 
İkinci sınıfta başlayan simüle hasta laboratuvarındaki eğitim programımız örnek oluşturacak bir modeldir. Çoklu eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ile araştıran, analiz yaparak sonuca ulaşan öğrenciler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Yılda üç kez yapılan gelişim sınavı ile öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını görmesi, fonksiyonel bilgilerinin ölçülmesi ve öğrenmenin izlenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda öğretim üyesi ile bire bir çalışma olanağı veren Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM), ikinci ve üçüncü sınıflarda zorunludur. Temel ve mesleksel yabancı dil dersleri ile öğrencilerimizin uluslararası kaynakları ve literatürü izlemelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde özgün bir model olan Araştırma Eğitimi Programı’na (AEP) katılmak isteyen öğrenciler, birinci sınıfın sonunda başvururlar.
Aramıza yeni katılan öğrencilerimize yönelik olarak, birinci sınıf programının başında Uyum Haftası etkinlikleri yer almaktadır. Bu etkinliklere birçok değerli konuşmacı ilginç konularla katılmakta, tanıtım gezileri yer almaktadır. Öğretim üyelerimizin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdikleri törenle mesleğe “hoş geldiniz” mesajı verilmektedir.
 
Eğitim Programının Organizasyonu
Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Programı, öğrencilerin fakülte mezuniyet hedeflerinde belirtilen yeterliliklere ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmış altı yıl ve altı evreden oluşan, yıl esasına göre düzenlenmiş yatay ve dikey entegrasyon temeline dayalı bir programdır.
İlk üç yılda öğrencilerimizin temel tıp bilgilerini klinik boyutlarındaki önemleri ile kavramaları sağlandıktan sonra dördüncü ve beşinci yıllarda klinik ortamında hastaya yaklaşım ve hasta yönetimi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz altıncı sınıfta intörn hekim olarak hasta bakım, tedavi ve izleminde aktif rol alarak hekimlik deneyimi kazanmaktadır.
 
Altı Yıllık Tıp Eğitim Programının Evre - Blok Düzeninde Organizasyonu
 


Son söz;
Fakültemiz, ülkemizde 2010 yılında başlayan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu programı tarafından akredite edilen ilk sekiz fakülteden biridir. Eğitim programı değerlendirme ve geliştirme çalışmaları süreklidir. Alınan geri bildirimler, tıp eğitimindeki gelişmeler ve ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak, programın daha verimli olmasına yönelik iyileştirme düzenlemeleri yapılmaktadır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ