Çerez Örnek

Amaç ve Hedefler

 

FAKÜLTENİN GENEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

AMAÇ 1: Evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak.

Hedef-1.1. Bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmaya yönelik fırsatların sunulması, projelerin desteklenmesi.

Hedef-1.2. Uluslararası merkezlerle işbirliği içinde evrensel ölçekte etkisi yüksek çalışmaların yapılması.

Hedef-1.3. Araştırmaların, etkinliği ve saygınlığı yüksek toplantılarda sunulması, nitelikli dergilerde yayınlanmasının desteklenmesi.

Hedef-1.4. Genç araştırmacılara araştırma ve yayınlarının kalitesini arttırmaya yönelik destek ve eğitim olanaklarının sağlaması.

Hedef-1.5. Yüksek lisans ve doktora programlarının evrensel ölçekte bilim üretmeye ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik olarak, kalitesinin ve sayısının artırılması.

 

AMAÇ 2: Üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek.

Hedef-2.1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet hedeflerine uygun olarak, tıp fakültesi mezunundan beklenen temel rolleri (hekim, sağlık savunucusu, bilim insanı, iletişimci, ekip üyesi, lider ve yönetici) ve yetkinlikleri sağlayacak eğitim programının yürütülmesi.

Hedef-2.2. Eğitim programında toplumun öncelikli sağlık sorunlarının gözetilmesi.

Hedef-2.3. Ulusal çekirdek eğitim programı dikkate alınarak, fakültenin eğitim programının düzenlenmesi.

Hedef-2.4. Öğretim üyelerinin eğitim programı ve eğitim yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi.

Hedef-2.5. Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi.

Hedef-2.6. Öğrencilerin uluslararası değişim ve ziyaret programlarına katılımının artması.

Hedef-2.7. Çoklu, etkin ve çağdaş eğitim yöntemlerinin ve teknolojinin kullanılması.

Hedef-2.8. Çoklu ve etkin ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılması.

Hedef-2.9. Etkin bir program değerlendirme sisteminin yürütülmesi.

Hedef-2.10. Sosyal, kültürel, psikolojik, akademik ve kariyer danışmanlık sisteminin gereksinimler doğrultusunda sürekli güncellenerek ve iyileştirilerek yürütülmesi.

Hedef-2.11. Öğrenci topluluklarının çeşitliliğinin artırılması ve çalışmalarının desteklenmesi.

Hedef-2.12. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonu.

 

AMAÇ 3: Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sürekli öğrenen ve üreten sağlık çalışanları yetiştirme.

Hedef-3.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim merkezi olarak meslek içi eğitim programlarının düzenlenmesi.

Hedef-3.2. Ulusal ve uluslararası deneyimli ve donanımlı konuşmacıların katıldığı seminerler ve konferanslar düzenlenmesi.

 

AMAÇ 4: Toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak

Hedef-4.1. Ulusal/yerel yönetim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi, etkinlikler yapılması.

Hedef-4.2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi.

 

AMAÇ 5: Halkın gereksinimleri temelinde, ulusal/uluslararası standartlarda verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Hedef-5.1. Tıp Fakültesi uygulama hastanesinde toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunulması.

Hedef-5.2. Gereksinimler doğrultusunda deneyimli ve donanımlı bir kadronun oluşturulması.

Hedef-5.3. Hastane hizmetlerinin kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması ve alt yapının geliştirilmesine yönelik projelerin üretilmesi.

 

AMAÇ 6: Öğrenciler, eğiticiler, çalışanlar gibi paydaşların katılımı ile iletişime açık bir yönetim sağlamak.

Hedef-6.1. Eğitim ve idare ile ilgili komisyonlarda yeterli paydaş katılım ve temsiliyetinin sağlanması.

Hedef-6.2. Geri bildirim mekanizmalarının etkin olarak işletilmesi.

Hedef-6.3. Öğrenci toplulukları ile iletişimin sürdürülmesi.

Hedef-6.4. Öğrenci ve asistan temsilcilik sisteminin etkin olarak işletilmesi.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ