Çerez Örnek

Mezuniyet Öncesi Eğitim Yetkinlik Alanları ve Yeterlikler

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim Yetkinlik Alanları ve Yeterlikler

1.Mesleki Uygulamalar

1.1. Sağlık Hizmeti Sunucusu - Hekim

1.1.1. Birey ve toplum odaklı sağlık hizmetleri sunumu için gereken temel, klinik, davranış ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinip kullanır.

1.1.2. Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını yerine getirir ve bu uygulamaları kayıt altına alır.

1.1.3. Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda diğer sağlık çalışanlarından ve kurumlarından sevk zincirini çalıştırarak uygun şekilde yardım ister.

1.1.4. Hekimlik görevini iyi hekimlik uygulamaları ve etik ilkeler bağlamında hiçbir ayrım gözetmeden yapar. Mesleksel sorumluluklarını, insani değerleri ön

planda tutarak hukukî metinleri de gözeterek hasta ve çalışan güvenliğini ve mahremiyetini koruyarak gerçekleştirir. 

1.1.5. Hekimlik uygulamaları sırasında akılcı tetkik isteme ve akılcı ilaç kullanımının öneminin farkındadır. Hastalarının tanı ve tedavisini kanıta dayalı tıp ilkelerine göre planlar ve uygular.

2. Mesleki Değerler ve Yaklaşımlar

2.1. Sağlık Savunucusu

2.1.1. Bireylerin ve toplumun sağlık düzeyini, bunu etkileyen faktörleri ve sağlık ihtiyaçlarını uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayıp izler, geliştirilmesi için gereken uygulamaları yapar.

2.1.2. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili eğitim ve danışmanlık süreçlerini planlar ve yürütür, sağlık otoritelerine önerilerde bulunur.

2.1.3. Sağlığı etkileyen tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları gelişim süreçleri içinde ayırt eder. Bu uygulamaların toplum sağlığına olası etkilerini değerlendirerek katkı sağlayan uygulamaları bilimsel zeminde savunur. 

2.1.4. Sağlık hakkına ulaşmada, fırsat eşitliği sağlanması ve sağlık hakkına erişim gibi temel etik ilkeleri savunur.               

2.1.5. Hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını destekler ve savunur.

2.2. Mesleki Etik ve Profesyonel İlkeleri Benimseyen

2.2.1. Sağlık hizmeti sunarken karşısına çıkan etik, idari ve hukuki durumları yönetir. Hekimlik görev ve yükümlülüklerini tıp etiği ilkeleri ile hak ve yasal sorumlulukları gözeterek yerine getirir. 

2.2.2. Hastayı bir bütün olarak düşünerek nitelikli sağlık hizmetini iyi hekimlik uygulamaları çerçevesinde kararlı bir şekilde yerine getirir.

2.2.3. Bilişsel, duygusal ve sosyal özelliklerini dikkate alarak hekimlik uygulamalarındaki performansını değerlendirir.

2.3. Lider-Yönetici

2.3.1. Sorumluluk alanı çerçevesinde, görev yaptığı sağlık birimini, sağlık hizmet sunumuna ayrılan kaynakları, insan gücünü ve ilişkileri toplum yararına en uygun şekilde kullanır ve yönetir.

2.3.2. Sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde etkinliğin artırılmasını hedefleyen sorumluluk alanındaki çalışmalara liderlik eder.

2.4. Ekip Üyesi

2.4.1. İçinde yer aldığı ekiplerde, mesleksel sorumluluk ve görevlerini kendisinin ve diğer üyelerin görev tanımlarını bilerek, uyum içinde, ekibin sağlığını ve başarısını ön planda tutarak, eksiksiz olarak yerine getirir.

2.4.2. Bilgi, beceri ve deneyimlerini meslektaşları, hekim adayları ve diğer sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak düzeyde, etkili bir şekilde paylaşır, gerektiğinde danışmanlık yapar.

2.5 İletişimci

2.5.1. Mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde öncelikle Türkçeyi ve literatürde kullanılan en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde kullanır.    

2.5.2. Hasta, hasta yakınları,  meslektaşları, sağlık çalışanları ve diğer meslek grupları ile karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini oluşturur.

2.5.3. Hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri, etik ilkeler çerçevesinde, hastalar ve hasta yakınları, hekimler, diğer sağlık çalışanları ve kayıtlardan kişisel veri güvenliğini sağlayacak şekilde toplar, kullanır ve paylaşır.                  

2.5.4. Hizmet verdikleri birey ve gruplarla hiç bir ayrım yapmadan güven ve saygıyı gözeten nitelikli iletişim kurar.

2.5.5. Hekimlik uygulamalarında hasta merkezli bir yaklaşım göstererek hastayı tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyon süreçleri konusunda bilgilendirir ve karar verme mekanizmalarına ortak eder.

3. Mesleki ve Bireysel Gelişim

3.1. Bilimsel ve Analitik Yaklaşım Gösteren 

3.1.1. Hekimlik görevinin gerektirdiği güncel bilgi kaynaklarını ve sağlık teknolojilerini kullanır.

3.1.2. Bilgileri ve bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirir, bağımsız öğrenme becerilerini kullanarak ve mesleki deneyimleriyle kendisini geliştirir.                                  

3.1.3. Bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni bilgilerin oluşturulması, geliştirilmesi, paylaşılması ve uygulanmasına katkıda bulunur. 

3.1.4. Hekimlik uygulamalarında kanıta dayalı tıp ilkelerini kullanır.

3.2. Yaşam Boyu Öğrenen

3.2.1. Eğitimi sırasında edindiği bilgi,  beceri ve tutum geliştirme yollarını bilir ve hekimlik yaşamı boyunca sürdürerek kullanır.

3.2.2. Kendi öğrenme, çalışma süreçleri ve kariyeri dahil kişisel gelişimini etkin bir şekilde yönetir.

3.2.3. Hekimlik yaşamı boyunca sürekli mesleksel gelişimi ilke edinir.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ